Regulaminy

PROCEDURY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W POWIATOWYM ZESPOLE NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389) zgodnie z rekomendacjami przygotowanymi przez Bibliotekę Narodową

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN

Celem procedur jest:
1) zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
2) umożliwienie uczniom dostępu do książek w postaci tradycyjnej
3) oraz zbiorów audiowizualnych na nośnicach CD i DVD
4) oddanie wypożyczonych pozycji przed okresem kwarantanny

Obowiązki czytelników
1) Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.
3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z:
a. urządzeń aktywowanych dotykiem (np. dotykowe ekrany tabletów, czytniki książek)
b. czasopism na miejscu w czytelni
c. gier planszowych
4) W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w strefie obsługi czytelnika zostały wyznaczone dwie strefy komunikacyjne poprzez oznakowanie linią na podłodze:
a. dla osoby oddającej książki i/lub oczekującej na wypożyczenie
b. do składowania oddanych książek – przejście dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika)

W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych. W przypadku potrzeby skorzystania przez większą liczbę osób z biblioteki, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m lub zostać przekierowane przez bibliotekarza do czytelni i tam oczekiwać w bezpiecznej odległości.

5) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

6) Można zezwolić na wolny dostęp do księgozbioru jeżeli zostaną spełnione zasady reżimu sanitarnego (dezynfekcji rąk przez czytelników przed podejściem do regałów oraz zachowania zasady dystansu społecznego, także między regałami).

7) Czytelnicy mogą składać zamówienia książek:
a. drogą elektroniczną przez wiadomość w dzienniku elektronicznym na adres nauczycieli biblioteki
b. za pośrednictwem nauczycieli języka polskiego np. pozycje z wykazu lektur szkolnych

Obowiązki bibliotekarzy
1) Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
2) Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
3) W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI
1) Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.
2) Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.
3) Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line poprzez dziennik elektroniczny.
4) Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności.
5) Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.
6) Na stronie biblioteki szkolnej https://bibliotekakonarskioswiecim.wordpress.com/ są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.
7) Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:
 linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl
 linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych


Regulamin biblioteki

Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały. Dostęp do zbiorów jest wolny.

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom do domu (lektury, literaturę piękną, podręczniki oraz opracowania naukowe) oraz na miejscu – w czytelni (źródła informacji z księgozbioru podręcznego, zbiory multimedialne oraz czasopisma).

6. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca.

7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczeń (pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli na lekcje) lub zwiększyć (podręczniki, słowniki). Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek na dłuższy czas.

8. Można również przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

9. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego lub prolongowane indywidualnie na okres wakacji z wyznaczonym terminem zwrotu do 20 września nowego roku szkolnego.

10. Czytelnicy, którzy nie zwrócą zbiorów do biblioteki wyznaczonym terminie będą mogli korzystać z jej zasobów jedynie na miejscu, bez możliwości wypożyczenia na zewnątrz do czasu rozliczenia się z zaległości

11. Uczniowie klas III zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki szkolnej do dnia zakończenia nauki.

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

Regulamin korzystania z komputerów w czytelni

1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby wykorzystujące go do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

3. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji.

4. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
Korzystanie z komputerów w trakcie lekcji jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela przedmiotu.

5. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

6. Obowiązuje zakaz instalowania jakichkolwiek programów oraz dokonywania zmian w konfiguracji stanowisk komputerowych.

7. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć wszystkie dokumenty, pliki, foldery itd. Uczeń ma prawo do zapisania danych na własnym nośniku.

8. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.

9. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

10. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów
i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

11. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu szkolnego.