Regulaminy

Regulamin biblioteki

Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

3. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

4. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały. Dostęp do zbiorów jest wolny.

5. Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom do domu (lektury, literaturę piękną, podręczniki oraz opracowania naukowe) oraz na miejscu – w czytelni (źródła informacji z księgozbioru podręcznego, zbiory multimedialne oraz czasopisma).

6. Czytelnik może wypożyczyć 5 książek na okres 1 miesiąca.

7. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczeń (pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli na lekcje) lub zwiększyć (podręczniki, słowniki). Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek na dłuższy czas.

8. Można również przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.

9. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego lub prolongowane indywidualnie na okres wakacji z wyznaczonym terminem zwrotu do 20 września nowego roku szkolnego.

10. Czytelnicy, którzy nie zwrócą zbiorów do biblioteki wyznaczonym terminie będą mogli korzystać z jej zasobów jedynie na miejscu, bez możliwości wypożyczenia na zewnątrz do czasu rozliczenia się z zaległości

11. Uczniowie klas III zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki szkolnej do dnia zakończenia nauki.

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

Regulamin korzystania z komputerów w czytelni

1. Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają osoby wykorzystujące go do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

3. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji.

4. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
Korzystanie z komputerów w trakcie lekcji jest możliwe wyłącznie za zgodą nauczyciela przedmiotu.

5. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

6. Obowiązuje zakaz instalowania jakichkolwiek programów oraz dokonywania zmian w konfiguracji stanowisk komputerowych.

7. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć wszystkie dokumenty, pliki, foldery itd. Uczeń ma prawo do zapisania danych na własnym nośniku.

8. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.

9. Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

10. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów
i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

11. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu szkolnego.

Reklamy